Audits

Baker Tilly Baltics veic uzņēmumu finanšu auditu jeb revīziju un ar to saistītos pakalpojumus:

 • Uzņēmuma finanšu pārskatu revīzija
 • Uzņēmuma finanšu pārskatu ierobežotā pārbaude
 • Konsultācijas un palīdzība, sagatavojot finanšu pārskatus saskaņā ar Latvijas likumdošanas prasībām vai Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem
 • Atkarības pārskata pārbaude
 • ES un citu fondu finansēto projektu audits
 • Iepriekš saskaņotu pārbaudes procedūru veikšana
 • Koncerna līguma pārbaude
 • Reorganizācijas līguma pārbaude
 • Atzinums par mantiskā ieguldījuma novērtējumu/ parādu kapitalizācija
 • Auditora atzinumi vai slēdzieni gadījumos, ko nosaka Latvijas likumdošana
 • Uzņēmuma likvidācijas pārskatu pārbaude

Revīzijas un pārbaudes tiek veiktas uzņēmumu finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Latvijas likumdošanas prasībām un/vai Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Audita kritēriji:

 

Finanšu pārskatu revīzijas un ierobežotās pārbaudes kvalifikācijas kritēriji [1]

Revīzija

Ierobežotā pārbaude

Sabiedrības finanšu pārskati

Konsolidētie finanšu pārskati

Sabiedrības finanšu pārskati

Vidējas un lielas sabiedrības / koncerni [2]

X

X

 

Mazas sabiedrības, kas pārsniedz 2 no 3 kritērijiem 2 gadus pēc kartas:

1) neto apgrozījums – EUR 1,600,000

2) kopējie aktīvi – EUR 800,000

3) vidējais darbinieku skaits – 50

X

 

 

Mazas sabiedrības, kas pārsniedz 2 no 3 kritērijiem 2 gadus pēc kārtas:

1) neto apgrozījums – EUR 800,000

2) kopējie aktīvi – EUR 400,000

3) vidējais darbinieku skaits – 25

 

 

X

Koncerna mātes sabiedrības [3]

X

 

 

Valsts un pašvaldības kapitālsabiedrības (100%), to meitas sabiedrības

X

 

 

Sabiedrības, kas atzīst, novērtē un klasificē aktīvus saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem [4]

X

 

 

Sabiedrības, kuru vērtspapīri kotējas biržā

X

X

 

 

[1] Revīzijas un ierobežotas pārbaudes tagad attiecas arī uz pilnsabiedrībām un komandītsabiedrībām.

[2] Ja pārsniedz 2 no 3 kritērijiem: bilances kopsumma – EUR 4,000,000, neto apgrozījums – EUR 8,000,000, vidējais darbinieku skaits – 50. Prasība veikt revīziju ir no pirmā gada pēc kritēriju izpildes. Konsolidētiem pārskatiem - izņemot tos koncernus, kuri pēc likuma var nesagatavot konsolidētus pārskatus.

[3] Neatkarīgi no darbības apjomiem, ka arī vai sabiedrība sagatavo konsolidētos finanšu pārskatus!!!

[4] Ja Sabiedrība atzīst, novērtē, norāda finanšu pārskatos ieguldījuma īpašumus, bioloģiskos aktīvus, pārdošanai turētos ilgtermiņa ieguldījumus, atlikto nodokli vai citus aktīva vai pasīva posteņus saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

Sazinies ar mums